RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych według najwyższych standardów, poszanowanie i ochrona prywatności są dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy jedną z najważniejszych wartości. W związku z powyższym, poniżej przedstawiamy Państwu najistotniejsze w ocenie GOSIR informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, realizując tym samym obowiązek informacyjny:

Dane Administratora:

Administratorem Pani / Pana danych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy z siedzibą w Osiecznicy 59-724, ul. Lubańska 29b.

Kontakt z Administratorem:

Z Administratorem można skontaktować się przez adres email gosir@gosir-osiecznica.pl lub telefonicznie pod numerem 075 73 12 108.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się poprzez emaila: iod@dasec.pl, telefonicznie pod numerem 75 640 70 10 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania danych osobowych

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy, jak również w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i ochrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawodów sportowych, zajęć prowadzonych jednostkę oraz zwiększenie bezpieczeństwa społeczności lokalnej oraz osób przebywających w miejscach jednostki, ograniczenie zachowań niepożądanych, ustalanie sprawców czynów nagannych, w pomieszczeniach świetlic oraz na boisku sportowym i ich otoczeniu, (zniszczenia mienia, kradzieże itp.).

Podstawą prawną przetwarzania jest:

  1. niezbędność do wykonania umowy pomiędzy Administratorem a Klientem.
  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez Panią / Pana

Przekazywanie danych/ Odbiorcy Danych

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora.

Okres przetwarzania Danych:

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi wcześniej skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora Uprawnienia podmiotu W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, tj. przysługuje Pani / Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, analiz marketingowych.

Jako że Pani / Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani / Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył/a Pani / Pan administratorowi, tj. do otrzymania ich od administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Prawo do Skargi:

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia – jeżeli sądzi Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza RODO. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne, ale może być niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy.

GOSiR Osiecznica uses Accessibility Checker to monitor our website's accessibility. Read our Accessibility Policy.